See the world differently پروژه های ما توانایی ها فعالیت ها ما چه می کنیم تیم ما

زمین را کشف کن

ما چه می کنیم؟

انجام تمامى خدمات ژئو فیزیک IPRS و MT در حوزه هاى گرانى سنجى

انجام تمامى خدمات ژئوفیزیکى از جمله ارائه مباحث علمى و آنالیزهاى مختلف، طراحى عملیات، دیتا، آنالیز و ، qcبرداشت دیتا، تحلیل دیتا و حفارى در حوزه هاى، مغناطیس سنجى و گرادیومترى به صورت زمینى و هوایى

توسعه و ساخت نرم افزار تخصصى وکامل در حوزه ژئوفیزیک

ارائه آموزش هاى تخصصى در آکادمى ژئوفیزیک به دو صورت حضورى و آنلاین

بیشتر کشف کنید

تیم ژئوفیزیک شرکت آیرین یکى از مهمترین دستاورد خود را ساخت یکى از برترین نرم افزارهاى جهان در حوزه زمین شناســـى، ژئو فیزیک ، مغناطیس ســـنجى و گرادیومترى مى داند. علاوه بر طراحى عملیات، برداشـــت دیتا و تحلیل و qc دیتا مى توان به ویژگى هاى دیگرى مانند سبکى و قابل استفاده بودن آن در پلتفرم هایى مانند تبلت و موبایل اشاره کرد. پشتیبانى 24 ساعته درون خود نرم افزار و داشتن یک آکادمى کامل از آموزش هاى این حوزه نیز از ویژگى هاى دیگر آن است. همچنین اطلاعات کاربران به دلیل پردازش سنگین دیتا از طریق کلود و به شیوه رمزگذارى شده و با امنیت بالا باعث شده این نرم افزار در مقایسه با نمونه هاى مشابه عملکرد بسیار بهترى داشته باشـــد. تیم ژئو شرکت آیرین همچنین محصولاتى درخشـــان در فیلدهاى مغناطیس، IPRS، EMو MT به واحدهاى صنعتى و تجارى ارائه مى کند.

توانایی ها

avatar

Geosoft

انجام تمامى خدمات ژئوفیزیکى از جمله ارائه مباحث علمى و آنالیزهاى مختلف، طراحى عملیات، دیتا، آنالیز و ، qcبرداشت دیتا، تحلیل دیتا و حفارى در حوزه هاى، مغناطیس سنجى و گرادیومترى به صورت زمینى و هوایى

پروژه ها

image

LOREM1

One of the most important projects of Airin's company's department is an online multiplayer game in the action, racing and shooting genres. Playing in different subjects such as match death team, all for free and royale battle in an apocalyptic atmosphere is underway. Stunning graphics along with the possibility of customizing the characters give the game a realistic feel and mood.
image image image image image